17 Şubat 2012 Cuma

Ra'd SuresiKUR'AN OKU-DİNLE
FATİHA
BAKARA
Al'İ İMRAN
NİSA
MAİDE
EN'AM
A'RAF
ENFAL
TEVBE
YUNUS
HUD
YUSUF
RAD
İBRAHİM
HİCR
NAHL
İSRA
KEHF
MERYEM
TAHA
ENBİYA
HAC
MÜ'MİNUN
NUR
FURKAN
ŞU'ARA
NEML
KASAS
ANKEBUT
RUM
LOKMAN
SECDE
AHZAB
SEBE
FATİR
YASİN
SAFFAT
SAD
ZÜMER
MÜ'NİN
FUSSİLET
ŞURA
ZUHRUF
DUHAN
CASİYE
AHKAF
MUHAMMED
FETİH
HUCURAT
KAF
ZARİYAT
TUR
NECM
KAMER
RAHMAN
VAKİA
HADİD
MÜCADELE
HAŞR
MÜMTAHİNE
SAF
CUMA
MÜNAFİKUN
TEGABÜN
TALAK
TAHRİM
MÜLK
KALEM
HAKKA
MEARİC
NUH
CİN
MÜZEMMİL
MÜDDESSİR
KIYAMET
İNSAN
MURSELAD
NEBE
NAZİAT
ABESE
TEKVİR
İNFİTAR
MUTAFFİFİN
İNŞİKAK
BURUÇ
TARIK
A'LA
GAŞİYE
FECR
BELED
ŞEMS
LEYL
DUHA
İNŞİRAH
TİN
ALAK
KADİR
BEYYİNA
ZİLZAL
ADİYAT
KARİA
TEKASÜR
ASR
HÜMEZE
FİL
KUREYŞ
MAUN
KEVSER
KAFİRUN
NASR
TEBBET
İHLAS
FELAK
NAS
13- RAD SURESİ

Bismillahirrahmanirrahim
1. Elif lam mım ra* tilke ayatül kitab* vellezı ünzile ileyke mir rabbikel hakku ve lakinne ekseran nasi la yü'minun
2. Allahüllezı rafeas semavati bi ğayri amedin teravneha sümmesteva alel arşi ve sehharaş şemse vel kamer* yüdebbirul emra yüfassılül ayati lealleküm bi likai rabbiküm tukınun
3. Ve hüvellezı meddel erda ve ceale fıha ravasiye ve enhara* ve min küllis semerati ceale fıha zevceynisneyni yuğşil leylen nehar* inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun
4. Ve fil erdı kıtaum mütecaviratüv ve cennatüm min a'nabiv ve zer'uv ve nehıylün sınvanüv ve ğayru sınvaniy yüska bi maiv vahıdiv ve nüfaddılü ba'daha ala ba'dın fil ükül* inne fı zalike le ayatil li kavmiy ya'kılun
5. Ve in ta'ceb fe acabün kavlühüm e iza künna türaben e inna le fı halkın cedıd* ülaikellezıne keferu bi rabbihim* ve ülaikel ağlalü fı a'nakıhim* ve ülaike ashabün nar* hüm fıha halidun
6. Ve yesta'ciluneke bis seyyieti kablel haseneti ve kad halet min kablihimül mesülat* ve inne rabbeke lezu mağfiratil linnasi ala zulmihim* ve inne rabbeke le şedıdül ıkab
7. Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih* innema ente münziruv ve likülli kavmin had
8. Allahü ya'lemü ma tahmilü küllü ünsa ve ma teğıydul erhamü ve ma tezdad* ve küllü şey'in ındehu bi mıkdar
9. Alimül ğaybi vaş şehadetil kebırul müteal
10. Sevaüm minküm men eserral kavle ve men cehera bihı ve men hüve müstahfim bil leyli ve saribüm bin nehar
11. Lehu müakkıbatüm mim beyni yedeyhi ve min halfihı yüğayyiru ma bi kavmin hatta yüğayyiru ma bi enfüsihim* ve iza eradellahü bi kavmin suen fe la meradde leh* ve ma lehüm min dunihı mev val
12. Hüvellezı yürıkümül berka havfev ve tameav ve yanşlüs sehabes sikal
13. Ve yüsebbihur ra'dü bi hamdihı vel melaiketü min hıyfetih* ve yürsilüs savaıka fe yüsıybü biha mey yeşaü ve hüm yücadilune fillah* ve hüve şedıdül mihal
14. Lehu da'vetül hakk* vellezıne yed'une min dunihı la yestecıbune lehüm bi şey'in illa ke basitı keffeyhi ilel mai li yeblüğa fahü ve ma hüve bi baliğıh* ve ma düaül kafirıne illa fı dalal
15. Ve lillahi yescüdü men fis semavati vel ard* tav'av ve kerhev ve zılalühüm bil ğudüvvi vel asal
(Bu Ayet Secde ayetidir)Tilavet secdesi)
16. Kul mer rabbüs semavati vel erdı kulillah* kul e fettehaztüm min dunihı evliyae la yemlikune li enfüsihim nef'av ve la darra* kul hel yestevil a'ma vel besıyru em hel testeviz zulümanüt ven nur* em cealu lillahi şürakae haleku ke halkıhı fe teşabehel halku aleyhim* kulillahü haliku külli şey'iv ve hüvel vahıdül kahhar
17. Enzele mines semai maen fe salet evdiyetüm bi kaderiha fahtemeles seylü zebeder rabiya* ve mimma yukıdune aleyhi fin naribtiğae hılyetin ev ****ın zebedüm mislüh* kezalike yadribüllahül hakka vel batıl* fe emmez zebedü fe yehebü cüfaa* ve emma ma yenfeun nase fe yemküsü fil ard* kezalike yadribüllahül emsal
18. Lillezınestecabu li rabbihimül husna* vellezıne lem yestecıbu lehu lev enne lehüm ma fil erdı cemıav ve mislehu meahu leftedev bih* ülaike lehüm suül hısabi ve me'vahüm cehennem* ve bi'sel mihad(15. Ayet secde ayetidir.)
19. E fe mey ya'lemü ennema ünzile ileyke mir rabbikel hakku ke men hüve a'ma* innema yetezekkeru ülül elbab
20. Ellezıne yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel mısak
21. Vellezıne yesılune ma emerallahü bihı ey yusale ve yahşevne rabbehüm ve yehafune suel hısab
22. Vellezıne saberubtiğae vechi rabbihim ve ekamus salate ve enfeku mimma razaknahüm sirrav ve alaniyetev ve yedraune bil hasenetis seyyiete ülaike lehüm ukbed dar
23. Cennatü adniy yedhuluneha ve men saleha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyyatihim vel melaiketü yedhulune aleyhim min külli bab
24. Selamün alayküm bima sabertüm fe nı'me usbed dar
25. Vellezıne yenkudune ahdellahi min ba'di mısakıhı ve yaktaune ma emarallahü bihı ey yusale ve yüfidune fil erdı ülaike lehümül la'netü ve lehüm suüd dar
26. Allahü yebsütur rizka li mey yeşaü ve yakdir* ve ferihu bil hayatid dünya* ve mel hayatüd dünya fil ahırati illa ****'
27. Ve yekulüllezıne keferu lev la ünzile aleyhi ayetüm mir rabbih* kul innellahe yüdıllü mey yeşaü ve yehdı ileyhi men enab
28. Ellezıne amenu ve tatmeinü kulubühüm bi zikrillah* e la bi zikrillahi tatmeinül kulub
29. Ellezıne amenu ve amilus salihati tuba lehüm ve husnü meab
30. Kezalike erselnake fı ümmetin kad halet min kabliha ümemül liltetlüve aleyhimüllezı evhayna ileyke ve hüm yekfürune bir rahman* kul hüve rabbı la ilahe illa hu* aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ****b
31. Ve lev enne kur'anen süyyirat bihil cibalü ev kuttıat bihil erdu ev küllime bihil mevta* bel lillahil emru cemıa* e fe lem yey'esillezıne amenu el lev yeşaüllahü le heden nase cemıa* ve la yezalüllezıne keferu tüsıybühüm bi ma saneu kariatün ev tehullü karıbem min darihim hatta ye'tiye va'düllah* innellahe la yuhlifül mıad
32. Ve lekadistkühzie bi rusülim min kabilek fe emleytü lillezıne keferu sümme ehaztühüm fe keyfe kane ıkab
33. E fe men hüve kaimün ala külli nefsim bima kesebet* ve cealu lillahi şüraka'* kul semmuhüm* em tünebbiunehu bima la ya'lemü fil erdı em bi zahirim minel kavl* bel züyyine lillezıne keferu mekruhüm ve suddu anis sebıl* ve mey yudlilillahü fe ma lehu min had
34. Lehüm azabün fil hayatido dünya ve le azabül ahırati eşaak* ve ma lehüm minellahi miv vak
35. Meselül cennetilletı vüıdel müttekun* tecrı min tahtihel enhar* ükülüha daimüv ve zıllüha* tilke ukbellezınettekav ve ukbel kafirınen nar
36. Vellezıne ateynahümül kitabe yefrahune bima ünzile ileyke ve minel ahzabi mey yünkiru ba'dah* kul innema ümirtü en a'büdellahe ve la üşrike bih* ileyhi ed'u ve ileyhi meab
37. Ve kezalike enzelnahü hukmen arabiyya* ve leinitteba'te ehvaehüm ba'de ma caeke minel ılmi ma leke minellahi miv veliyyiv ve la vak
38. Ve le kad erselna rusülem min kablike ve cealna lehüm ezvacev ve zürriyyeh* ve ma kane li rasulin ey ye'tiye bi ayetin illa bi iznillah* li külli ecelin kitab
39. Yemhullahü ma yeşaü ve yüsbit* ve ındehu ümmül kitab
40. Ve im ma nüriyenneke ba'dallezı neıdühüm ev neteveffeyenneke fe innema aleykel belağu ve aleynel hısab
41. E ve lem yerav enna ne'til erda nenkusuha min atrafiha* vallahü yahkümü la müakkıbe li hukmih* ve hüve serıul hısab
42. Ve kad mekerallezıne min kablihim fe lillahil mekru cemıa* ya'lemü ma teksibü küllü nefs* ve seya'lemül küffaru li men ukbed dar
43. Ve yekulüllezıne keferu leste mürsela* kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm ve men ındehu ılmül kitab.
UÇAN Blogları

Hiç yorum yok: