5 Haziran 2016 Pazar

Namaz sonrası tesbihatNAMAZDAN SONRA TESBİHAT
TESBİHAT NASIL YAPILIR?
Namazı bitirdikten sonraki tesbihat şöyle yapılır;

"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." denilir.
"Alâ Rasulina salavat"
Anlamı:
"Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.
"Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim."
Anlamı:
"Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."
Ayet el Kürsi okunur.
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd.Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Anlamı:
"Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O,hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir.(O'na hiçbir şey gizli kalmaz.)O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."
"Ve hüvel aliyyül aziymizül celali subhanellah." 33 defa Sübhanalah:
Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.
"Subhanel bagiy daime nil hamdülillah."
33 defa Elhamdülillah: Hamd (şükür) Allah'adır
"Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber."
33 defa Allahu ekber:Allah en büyüktür.
"Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr"
"Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."
"Allahümmehşürna fi zümretis salihin"Anlamı:Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.
Burada dua edilir.
"El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur.
Böylece tesbihat sonra erer.

Namazdan Sonra Nasıl Dua Etmeliyiz Türkçe Dua edebilirmiyiz?
Değerli Kardeşimiz;
Namazdan sonra yapılan dualarda kişi arapça veya kendi lisanına göre dua etmekte serbesttir. Her türlü dua edilebilir.
Namazdan sonra dua edilirken kişi içinden geldiği şekilde dua edebilir. Ayrıca Peygamberimizin okuduğu duaların okunması tavsiye edilir.
Ebû Bekri's-Sıddîk -radıyallahu teâlâ anh-Hazretleri:
"-Yâ Resûlellah, namazın âhirinde okumak üzere bana bir duâ ta'lîm buyur, dedikte Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretleri buyurmuşlardır ki:
"Şöyle duâ et:
Yâ Rabb, muhakkak ki ben kendime çok zulmettim; yani çok günâh işledim. Günahları ise ancak sen afv ü mağfiret edersin. Hakkıyle gafûr ve rahîm ancak sensin. Beni kendi indinden bir fazl u keremle afv ü mağfiret eyle ve bana lutf u ihsanınla merhâmet eyle. Yani benim istihkakım olmayarak mahza fazl u kereminle cehennemden halâs edip cennet ve cemâline kavuştur." (Buhârî, Ezân, 149, Deavât, 16)
“Ya Rabbi Sensin ilah, Senden başka ilah yoktur, Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin, Yücesin. Doğrusu ben kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim!”
“Rabbimiz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki zi yana uğrayanlardan oluruz”
"Allahım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affet."
Selam ve dua ile.
Değerli Kardeşimiz;
Namazlardan sonra, mutlaka şu dua okunmalıdır diye bir kural yoktur. Herkes ihtiyacına göre dua eder. Hep aynı duayı okumak da uygun değildir. Ne istediğini şuurlu olarak bilmek gerekir. Ne istediğinin farkında olmadan dua etmek uygun olmaz. Belli şeyleri ezberleyip, şiir okur gibi dua etmek de uygun görülmemiştir. Dua, uyanık kalb ile ve sessiz yapılmalı ve her fırsatta dua etmelidir!
Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem- namaz kıldıkları zaman sağ eliyle başlarını meshederler ve:
"Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah'ın adıyle. Rahman ve Rahîm ancak O'dur. Benden üzüntüyü düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!" (1) derlerdi.
"Farz namazı kıldığınız zaman,her bir farz namazdan sonra on defa:
("Kendisinden başka ilâh bulunmayan Allah'ın adıyle. Rahman ve Rahîm ancak O'dur. Benden üzüntüyü düşünceyi ve hüznü gider ey Rabbim!")deyiniz. Böyle diyene bir köle azâd etmiş gibi ecir yazılır." (2) buyururlardı.
Muaz radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resülullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elinden tuttu ve:
"Muaz! Vallahi seni gerçekten seviyorum" buyurdu. Sonra sözüne şöyle devam etti: "Muaz! Her namazdan sonra şu duayı mutlaka okumanı tavsiye ediyorum:Allahümme einnî ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik:Allahım! Seni anıp zikretmek, nimetine şükretmek, sana layık ibadet etmek için bana yardım eyle!." (3)
Ayrıca şöyle de dua edilebilir:
Elhamdülillahi Rabbilâlemin esselatü vesselamü alâ resulina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbihi ecmain.
Ya Rabbi, kıldığımız namazları kabul eyle! Ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!
Allahümmağfir verham ve ente hayrürrahimin. Teveffeni müslimen ve el hıkni bissalihin. Allahümmağfir li veli valideyye ve lilmüminine vel müminat yevme yekumül hisab.
Ya Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!
Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbülavfe fafü anni.
Ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva ihsan eyle! Allahümme inni eselükessıhhate velafiyete vel-emanete ve hüsnelhulki verridae bilkaderi bi rahmetike ya erhamerrahimin.
Riyadan, nifaktan, şikaktan, her türlü hastalıktan, kazadan, belâdan, tembellikten, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, azdıran zenginlik ve azdıran fakirlikten, şeytan ve nefsin şerrinden, düşman galebesinden, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzeli ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!
Hakiki iman, güzel bir ahlak, şükredici bir kalb, zikredici bir dil, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür, az yemek, az uyumak, az konuşmak, az gülmek ve çok hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.
NAMAZDAN SONRA DUÂ
Namazdan sonra üç defaEstagfirullah dedikten sonra,Ayet-el Kürsi okunur, tesbih çekilir ve duâ edilir. Meselâ şöyle duâda bulunulabilir:
Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în. Yâ Rabbî! Kıldığım namazı kabûl eyle! Âhir ve âkıbetimi hayr eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhîd söylememi nasîb eyle. Ölmüşlerimi afv ve magfiret eyle. Allahümmagfir verham ve ente hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfir-lî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lilmü’minîne vel mü’minât yevme yekûmül hisâb. Yâ Rabbî! Beni şeytân şerrinden ve düşman şerrinden ve nefs-i emmârem şerrinden muhâfaza eyle! Evimize iyilikler, halâl ve hayrlı rızklar ihsân eyle! Ehl-i islâma selâmet ihsân eyle! A’dây-ı müslimîni kahr ve perîşân eyle! Kâfirlerle cihâd etmekde olan müslümanlara imdâd-i ilâhiyyen ile imdâd eyle! Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül’afve fa’fü annî. Yâ Rabbî! Hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân eyle! Allâhümme innî es’elükessıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüs-nelhulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Anama, babama ve evlâdlarıma ve akrâba ve ahbâbıma ve bütün din kardeşlerime hayrlı ömürler ve hüsn-i hulk, akl-ı selîm ve sıhhat ve âfiyet, rüşdü hidâyet ve istikâmet ihsân eyle yâ Rabbî! Âmîn. Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli ala..., Allahümme bârik alâ..., Allahümme Rabbenâ âtinâ... Velhamdü lillâhi Rabbil’âlemîn. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ-ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.
اَ لْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّْ لْعأَ لَمِىنَ
و لصَّلأ ةُ و ا لسَّلأمُ علىَ رَ سؤُ لِنأَ مُحَمَّدِ وَ عَلَى األٍهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِىنَ

“Allah’ım! Kıldığım namazımı,eksik ve kusurları ile birlikte kabul eyle.
Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım!Kalbimi dinin ve itaatin üzere sabit kıl.
Allah’ım! Kulun ve elçin Hz Muhammedin senden istediği bütün hayırlardan bende istiyorum.Kulun ve elçin Hz muhammedin sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum,Benide muhafaza et Allah’ım!
Allah’ım! Beni işlerin en güzeline ve ahlakın en güzeline eriştir. Bunların en güzeline ancak sen eriştirirsin.Kötü işlerden ve kötü ahlaktan beni koru. Bu kötülüklerden de beni ancak sen korursun.
Allah’ım Senden bol rızık,Faydalı ilim, ve her derdime deva istiyorum
Allah’ım! Dini ve dünyevi hayatım,ailem ve malım için senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.
Allah’ım Sendenhidayet takva,iffet, ve gönülzenginliği vermeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Senden Müslüman bir kalp ve doğru söyleyen bir lisan lutfetmeni niyaz ediyorum.
Allah’ım Senden hayırlar işlemeyi kötülükleri terk etmeyi ,yoksulları sevindirmeyi beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.
Allah’ım! Faydasız ilimden,korkmayan kalpten,doymayan gözden,ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
Allah’ım! Hıyanetten,küfürden,şirkten,islamın emir ve yasaklarına karşı gelmekten,münafıklıktan,gösterişten,riyadan ve kötü ahlaktan sana sığınırım.
Allah’ım! Sıkıntıdan,üzüntüden,acizlikten,tembellikten,korkaklıktan,cimrilikten,kalp katılığından,gafletten,zilletten,meskenetten sana sığınırım.
Allah’ım!Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.
Allah’ım! Günahtan,cehenmnem azabından,kabir azabından,zenginliğin fitnesinden sana sığınırım.
Allah’ım! Çekilmez belalardan,isyana düşmekten,görünmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.
Allah’ım Sen bana uzun ömür,bol rızık ver,çocuklarımı da Salih kişilerden eyle,
Allah’ım!Vücuduma,gözüme ,kulağıma, ve tüm bedenime sağlık ve afiyet ihsan eyle.
Allah’ım!bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkar eyle
Allah’ım!beni göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma.
Allah’ım! Ayıplarımı ört,korktuklarımdan emin eyle,beni önümden,arkamdan,sağımdan,solumdan ve üstümden gelebilecek her türlü tehlikeye karşı muhafaza et.
Allah’ım! Şeytanın şerrinden,kötü insanların şerrinden sana sığınırım.
Ya rabbi! Senden,bildiğim ve bilmediğim,geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum.bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden sana sığınırım.senden ve ona ulaştıracak her türlü söz,fiil ve ameli nasib etmeni diliyorum.cehennemden ve ona götürecek her türlü söz,fiil ve amelden de sana sığınırım.
Allah’ım!bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle,bizi dünya perişanlığından ve ahiret azabından koru.
Allah’ım! Ömrümüzün kalan kısmını geçen kısmından hayırlı eyle.
Alah’ım! Dualarımızı kabul et.

EL-FATİHA
UÇAN Blogları

Hiç yorum yok: